ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ADATKEZELŐ TÁRSASÁG MEGNEVEZÉSE, ELÉRHTŐSÉGE:

Cégnév:
Medical Broker Kft.
Székhely:
2120 Dunakeszi, Munkás u. 5.
Adószám:
26611844-1-13
Társaság e-mail elérhetősége:
Társaság képviselője:   
Dr. Borsányi Gábor
Weboldal megnevezése, címe:
https://www.medicalbroker.hu/
Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Munkás u. 5.
 

2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Medical Broker Kft. (továbbiakban: „Medical Broker”, „Társaság” vagy „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”), mint adatkezelő a http://www.medicalbroker.hu (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
 
A Társaság szolgáltatásának online igénybevétele a Weboldal használatával történik. A Weboldalra az érintettek meghatározott adataikkal regisztrálhatnak, illetve egyedi azonosítóikkal beléphetnek. A Weboldal igénybevétele során az Adatkezelő az érintett felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.
 
A Tájékoztató létrehozásával, és nyilvánossá tételével a Társaság biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Európai Unió általános adatvédelmi rendelete – General Data Protection Regulation, (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 15. §-ában meghatározott Érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását is.

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

A Fogalom meghatározásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését, és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
 
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.
Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
Adattakarékosság: Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Pontosság: A személyes adatok kezelésének pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék.
Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor, és annyiban jogszerű, amennyiben:
 1. az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a-b) az Érintett hozzájárulása),
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező),
 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

6. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

6.1. A Társaság által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés – honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal regisztrált felhasználói. A Weboldal megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és információ) szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a Medical Broker előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.
 
A honlap nem saját üzemeltetésű. A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) valósul meg, illetve regisztráció történik a honlapon.
 
A Társaság honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: „Süti”) kerül küldésre a honlapot meglátogató Érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Az Érintett a honlap böngészésére irányuló magatartásával, világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta. A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, élmény fokozása érdekében működnek. Társaság személyes adatkezelést e körben nem folytat.
 
A Társaság honlapján a http://www.medicalbroker.hu a láblécben elhelyezett „Tájékoztató a Sütikről” elnevezésű ikonra kattintva tájékozódhat a honlapon használt Sütikről.
 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont: az Érintett hozzájárulása
adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
adattárolás határideje: Hozzájárulás visszavonása, illetve az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul
adattárolás módja: elektronikus
 
A 29. cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye (a továbbiakban: „2012/4. számú Vélemény „) alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz (hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani):
 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).
A jelen Tájékoztatóban feltüntetésre kerülnek azok a linkek, amelyen keresztül az érintett/felhasználók megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találják meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót.
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 
Az Érintett felhasználók további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről, és így még több figyelmet tudnak fordítani az online magánszféra megteremtésére az alábbi honlapokon:
A Weboldal mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Weboldalon megismerhetőek a Medical Broker szolgáltatásai. A Weboldalon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a Medical Brokert. A Weboldalon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.
 
A Weboldalon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalról vagy a Weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
 
A Weboldalon történő adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
 
Amennyiben a Weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, azokat a Szolgáltató kezeli.
 
A Társaság a megadott személyes adatokat céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.
 
A Medical Broker a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.
 
A Medical Broker minden tőle elvárhatót megtesz a Weboldal tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért.
 
Fentieknek megfelelően a Medical Broker előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az Weboldalról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek, melyek alkalmazására kizárólag a megfelelő szakemberekkel (orvosokkal, gyógyszerészekkel, illetve egyéb egészségügyi szakemberekkel) való konzultációt, kivizsgálást követően kerület sor. A Medical Broker fenntartja a jogot, hogy a Weboldal tartalmát megváltoztassa.
 
A Medical Broker nem vállal felelősséget a Weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a Weboldalon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.
 
A Weboldalon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Weboldalon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Medical Brokert semmiféle felelősség nem terheli.
 
Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve Weboldalunk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.
 
A jelen jogi nyilatkozatra és a Weboldal felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak.
 
6.2. Weboldalon történő regisztrációval összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. A Társaság a Regisztráció, okán adatokat kér be, a szolgáltatást használni kívánó Érintettől. A regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.
Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság honlapján a kérdőív szöveg végén jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
Az Érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont: az Érintett hozzájárulása
adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az Érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka , vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben
adattárolás módja: elektronikus
 
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.
 
6.3. Társaság tevékenységével összefüggő adatkezelés, (Megrendelés leadása)
A Társaság fő tevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
A szolgáltatásokat természetes személyek és cégek (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező társaságok) veszik igénybe.
A Társaság minden esetben szerződést köt az ügyfelekkel. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.
 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) a) pont: az Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges Számviteli törvény (Számv. Tv.) 169. § (2) bekezdés Amennyiben egészségügyi adat kezelésére is sor kerül az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 12.§ (1)-(2) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
kezelt adatok köre: (Cég)név, cím, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail cím, Regisztráció időpontja, IP cím
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év a számviteli törvény alapján illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
 
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási, és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
Az adatkezelésben érintettek köre a Megrendelő, valamint weboldal regisztrált felhasználói. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 
6.4. Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.
 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítéséhez szükséges Számv. tv.169. § (2) bekezdés
adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
kezelt adatok köre: (Cég)név, cím, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail cím, Adószám/adóazonosító, Számlaszám, Egészségpénztári azonosítószám, Számlaadatok, Számlakiállítás időpontja
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év a számviteli törvény alapján
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
 
Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai.
 
6.5. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.
 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont: az Érintett hozzájárulása
adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges adatok kezelése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az Érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka , vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben
adattárolás módja: elektronikus
 
Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő, adatfeldolgozó és alkalmazottai. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 
Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.
 
6.6. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés
Abban az esetben, ha az Érintett panasszal/minőségi kifogásossal kíván élni a Társaság irányába, azt megteheti személyesen, írásban postai úton, vagy elektronikusan.
Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia az Érintettnek.
 
adatkezelés jogalapja:
GDPR 6 cikk (1) a.) pont: Érintettek hozzájárulása, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6),(7) bekezdése törvényi felhatalmazás GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
adatkezelés célja:
Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése
kezelt adatok köre:
neve, címe/székhelye, telefonszáma, bejelentés helye, dátuma, bejelentés tárgya, panasz egyedi azonosítószáma, panaszbejelentés módja, az érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása.
adattárolás határideje:
 Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés: a panasz megválaszolásától számított fogyasztóvédelmi törvény szerinti 5 év
adattárolás módja:
elektronikus és papír alapú

 

6.7. Kintlévőség kezeléssel összefüggő adatkezelés
A Társaságnál követeléskezelő tevékenységét saját munkatársak végzik. A hátralékkal rendelkező Érintettek/ügyfelek részére fizetési felszólítást küldenek.
 
adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
adatkezelés célja:
szolgáltatási területen az ügyféladatok kezelése kintlévőség kezelés céljából
kezelt adatok köre:
neve, cím/székhely, anyja neve, azonosítószám/cégjegyzék-szám, adószám, telefonszám, e-mail cím
adattárolás határideje:
adattárolás módja:
elektronikus és papír alapú
 
6.8. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, javaslattétel az elvégzendő szűrő vizsgálatokra, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.
 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: Jogi kötelezettség teljesítése Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 12.§ (1)-(2) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.
kezelt adatok köre: – Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve), – Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím), – egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító, – valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag, – Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van, A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a Medical Brokernek az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a Medical Broker az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Továbbá, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az Ön munkáltatója, mint a Medical Broker ügyfele továbbítja a Társaság részére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz szükséges személyazonosító és elérhetőségi adatokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít a Medical Broker részére.
adattárolás határideje: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül.
adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
 
Adattovábbítás: a Társaság a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:
 • az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes speciális ellátások érdekében);
 • jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.: implantátum beültetése esetén a Központi Implantátumregiszternek való adatszolgáltatás);
 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.
 
6.9. Ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

adatkezelés jogalapja:
GDPR 6 cikk (1) a.) pont: Érintettek hozzájárulása
adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, adott esetben a Társasággal kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.
kezelt adatok köre:
név, telefonszám, e-mail cím, megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok.
adattárolás határideje:
A megkeresés beérkezését követő 5 év (Ptk. szerinti elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
adattárolás módja:
elektronikus és papír alapú
 
6.10. Ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

adatkezelés jogalapja:
GDPR 6 cikk (1) a.) pont: Érintettek hozzájárulása
adatkezelés célja:
Kapcsolattartás, adott esetben a Társasággal kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.
kezelt adatok köre:
név, telefonszám, e-mail cím, megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok.
adattárolás határideje:
A megkeresés beérkezését követő 5 év (Ptk. szerinti elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
adattárolás módja:
elektronikus és papír alapú
 
6.11. Üzletviteli tanácsadással kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés jogalapja:
GDPR 6 cikk (1) a.) pont: Érintettek hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
adatkezelés célja:
az érintett részére egészség és az önsegélyező pénztár által nyújtható kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, illetve életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások tekintetében javaslatadás szerződéskötés végett
kezelt adatok köre:
neve, cím/székhely, anyja neve, azonosítószám/cégjegyzék-szám, adószám, telefonszám, e-mail cím, egészségbiztosítási adatok, egészségpénztári adatok, kérdőívben megadott egészségügyi adatok
adattárolás határideje:
az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év a számviteli törvény alapján
adattárolás módja:
elektronikus és papír alapú
 
6.12. Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.
 

6.12.1. A Társasághoz történő jelentkezés folyamata

A megfelelő munkatárs kiválasztásáért a személyügyekért felelős munkatárs felelős.
 
Az önéletrajzokkal kapcsolatos közös szabályok
A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett önéletrajzok esetén azonos elbírálás alá esik a papíralapon, és az elektronikus módon érkezett önéletrajz.
Ha a jelentkező a meghirdetett postai címre, a Társaság által elvárt jelöléssel küldi meg az önéletrajzot, úgy a Társaság garantálja a jelen pont szerinti adatkezelést.
Ha nem a hirdetetésben megjelölt módon érkezik a papíralapú önéletrajz, úgy az iratkezelési szabályok szerint a címzettnek minősülő személy köteles arról gondoskodni, hogy az önéletrajz a munkaügyi osztály vezetőjéhez kerüljön.
Abban az esetben, ha az irattovábbítás nem történik meg, úgy a Társaság az iratkezelésre vonatkozó általános szabályokat alkalmazza. A jelentkezés során személyesen behozott önéletrajzokat papíralapon tárolja el a Társaság.
 
A Társasághoz beérkező minden önéletrajz esetében tájékoztató levél kerül megküldésre elektronikus úton a jelentkezőnek, amelyben értesítik a további folyamatokról.
Főszabály szerint tájékoztatást küld a Társaság, amellyel tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben nem veszi fel vele a továbbiakban a kapcsolatot, úgy az adatkezelést is megszünteti.
A Társaság azonban fenntartja a jogot magának, hogy a szakmailag releváns önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából kategorizálja, hogy a később megüresedő vagy betöltendővé váló pozíciók miatt adatbázist építsen belőle. Az adatbázisba kerülő adatokat a beérkezéstől számított 1 évig őrzi meg a Társaság, majd ezen határidő elteltével semmisíti meg, lévén ennyi idő elteltével már vélhetően nem relevánsak a munkakeresés szempontjából az adatok.
Abban az esetben, amennyiben egy jelölt az önéletrajzi adatai alapján érdemes az adatbázisba kerülésre, úgy arról értesítést kap. Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az Érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.
A jelentkezések elbírálása során a Társaságnak lehetősége van arra, hogy a korábbi munkavállalói esetében ellenőrizze a korábban megszűnt munkaviszony miértjét.
 
Az ajánlás útján érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok
A Társaság meghatározott pozíciók betöltéséhez munkavállalói ajánlására is számít. A meghirdetett pozíciókra a Társaság munkavállalói ajánlhatnak olyan jelölteket, akik megfelelnek a meghirdetett állás elvárásainak.
Az ajánlás egy felvételi eljárásra vonatkozik, a munkaerő-adatbázisba nem kerül bele jövőbeni felhasználás céljából.
Az ajánlási folyamat során a Társaság az ajánló és az ajánlott személy nyilatkozatát is megszerzi. Az Érintett megismeri a Társaság ajánlási programját és egy ajánlási nyomtatványt is ki kell tölteni, melyet mind az ajánló, mind az ajánlott személy aláír.
Az ajánlott jelöltekről, és az ajánló munkavállalókról a Társaság nyilvántartást vezet, a nyilatkozatot az önéletrajzzal együtt kezeli: a kezelt adatok köre így kibővül ajánlás esetén az ajánló személy személyazonosító adataival. Az adott adat kezelése a cél eléréséig történik: azt az adatot, hogy ki ajánlotta az adott munkavállalót a cél elérésekor, azaz az önéletrajz kezelésének megszűnésekor (nem megfelelő ajánlott személy) törli a Társaság.
 

adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. Cikk (1) bek. a.) pont Érintett hozzájárulása, GDPR 6. Cikk (1) bek b.) pont az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
adatkezelés célja:
a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaszerződés kötése
kezelt adatok köre:
név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az Érintett által megadott egyéb adatok, ajánló személyazonosító adatai, háttérellenőrzés sikerességének ténye, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím,
adattárolás határideje:
főszabály szerint a meghirdetett pozícióról történő döntésig adatbázisba kerülő jelölt esetén: a jelentkezéstől számított 1 évig munkavállalói ajánlás esetén a jelölt adatait a meghirdetett pozícióról történő döntésig, az ajánló munkavállaló adatai a cél eléréséig
adattárolás módja:
elektronikus és papír alapú
Kezelője:
HR/Munkaügy
Adatszolgáltatás:
a Társaság vezetője, szervezeti egységek vezetői – saját területén dolgozók adataiból – részére teljesíthető.

7. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 12.§ (1)-(2) szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az egészségügyi és személyazonosító adatokat a következő célból kezeljük:
• az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
• a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
• az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
• a betegjogok érvényesítése.
A Medical Broker működése során a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik.
 

Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot.
Ha az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja.
A Társaság az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 1 hónapon belül ad választ.
 

Az érintett nem nagykorú; hogyan kell eljárni?

Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor a törvényes képviselő (leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülő) hozzájárulásával érvényesíthetők az érintetti jogok. Ha a 16. életévet betöltötte az érintett, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhat adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont az érintetti jogokat csak a törvényes képviselő hozzájárulásával gyakorolható.

8. ADATFELDOLGOZÁS:

Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság határozza meg. Az Adatfeldolgozókat a Tájékoztató 2. számú melléklete nevesíti.
 
A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében, a Társaság által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.

9. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETK RÁSZÉRE

9.1. Adattovábbítás: Olyan személyes adatok adattovábbításra, (amelyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításukat követően adatkezelésnek vetnek alá, vagy szándékoznak alávetni), kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelő, és az adatfeldolgozó teljesíti a jogszabályban előírt feltételeket.
9.2. Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján: Amennyiben az adattovábbításra megfelelőségi határozat alapján kerül sor, az adattovábbítás szabályait a GDPR rendelete 45. cikke szabályozza.
9.3. Adattovábbítás megfelelő garanciák alapján: Amennyiben az adattovábbításra megfelelő garanciák alapján kerül sor, az adattovábbítás szabályait a GDPR rendelete 46. cikke szabályozza.
9.4. Az uniós jog által nem engedélyezett adattovábbítás és közlés: Az uniós jog által nem engedélyezett adattovábbítás és közlés szabályait a GDPR rendelete 46. cikke szabályozza.
9.5. Különös helyzetekben biztosított eltérések: Az adattovábbítás különös helyzetekben biztosított szabályait a GDPR rendelete 49. cikke szabályozza.

10. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az Érintett kérelmezheti a Társaságnál:
• Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről,
• Személyes adatainak helyesbítését, javítását,
• Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
• A személyes adatok továbbítását.
 
Az Érintett jogosult arra, hogy
• A személyes adataihoz hozzáférjen,
• Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja,
• Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen
• Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól
 
Az Érintett a kérelmet a Társaság feltüntetett elérhetőségein nyújthatja be.
 
10.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről még az adatkezelés megkezdése előtt, és ezen felül kérésére bármikor.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az Érintett személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható.
 
10.2. Hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van.
 
10.3. Helyesbítéséhez való jog
Az Érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az Érintettet, eredetileg pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A Társaság jelen Tájékoztatóban felhívja az Érintettek figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre. Az Adatkezelők ugyanis jogszerűen nem tudhat arról, hogy az Érintett például elköltözött, és az eredeti regisztrációjához képest megváltozhatott a kézbesítési címe.
Ha az Érintett a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, az adatkezelő a téves címre postázza ki a megrendelt árut. Ebben az esetben az érintett magatartása miatt sérül az adatminőség elve.
 
10.4. Személyes adat törléséhez való jog –„az elfeledtetéshez való jog”
Az Érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A Társaság köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).
 
Az elfeledtetéshez való jog:
Amennyiben a személyes adatot a Társaság nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ész-szerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Nem jogosult az Érintett a törlésre, és az elfeledtetési jog gyakorlására:
A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Zárolás –
A Társaság az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
a) ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben
 
Személyes adat zárolása:
Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Korlátozás következménye:
Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
• az Érintett hozzájárulásával, vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
• az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
10.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását – ha ez technikailag megvalósítható –
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság jogait.
 
10.7. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén.
Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha
• az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
• amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
10.8. Hozzájárulás visszavonása
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 
10.9. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Az Érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

11. Érintett jogaihoz kapcsolódó eljárási rend

11.1. Tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódó eljárás

11.1.1. Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor

Az adatkezelés megkezdése előtt, az adatfelvételkor közölni kell Érintettel, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e, vagy kötelező. Egyértelműen, és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.
 
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az Érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.
 
Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjti be a Társaság:
A Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítása végett, az Érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk mindegyikét,
a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
e) és tájékoztatja az Érintett jogairól;
f) jogorvoslati eljárásról, a panasz benyújtásának jogáról.
 
Tájékoztatás időpontja: adatfelvételkor.
 
Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg:
Amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az Érintettől szerezte be, a Társaság az Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az Érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 
Tájékoztatás időpontja:
• az adat megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, (legfeljebb 1 hónap),
• első kapcsolatfelvétel alkalmával – ha kapcsolattartási célú az adatkezelés,
• ha más címzettel is közölve lesz az adat, akkor legkésőbb az első közléskor.
 
Mikor mellőzhető a tájékoztatás:
• az Érintett már rendelkezik az információkkal,
• a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
• az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik, vagy
• a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
 

11.1.2. Az Érintett hozzáférési jog gyakorlásának módja

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.
Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 

11.1.3. Az Érintett által kért adatok kiadásához kapcsolódó költségek

Tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
A) Az adathordozó költsége
Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe:
a) papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal,
ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal,
b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal,
bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal,
c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó,
d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége.
A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet meghaladja.
 
B) A Postaköltség
Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi mértékek vehetők figyelembe:
a) az Érintett részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja,
b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja.
 
C.) A munkaerő-ráfordítás költsége
Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége – az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett – abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges időtartam vehető figyelembe.
Ha az adatigénylés teljesítésére elektronikus úton kerül sor, a másolat készítéséhez szükséges időtartam csak akkor vehető figyelembe, ha elektronikus formában rendelkezésre nem álló adat igénylésére került sor, vagy a másolat készítéséhez szükséges időtartam rövidebb az elektronikus formában rendelkezésre álló adat rendelkezésre bocsátásához szükséges időtartamnál.
Ezen költségét a munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségeinek összegeként kell megállapítani, időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára kell kerekíteni.
A munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni. Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4.400,- Ft vehető figyelembe.
 

11.1.4. Tájékoztatás a korlátozás feloldásáról

A Társaság az Érintettet, (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést), az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 

11.1.5. Tájékoztatás az Érintett kérelmére vagy Tiltakozás esetén

Az Érintett tájékoztatást kérő levele esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 napon belül – közérthető formában, írásban köteles megadni a tájékoztatást.
 
Az Érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad:
• az Érintett általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
• azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező személyhez.
Ha a Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Jogorvoslat:
Ha az Érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
 
11.2. Adat megjelölése
A Társaság, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
11.3. A tájékoztatás megtagadása
A Társaság kérelmet csak a GDPR-ban. És az Infotv-ben meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, írásban kerül sor. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság, mint adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
11.4. Adatok helyesbítése
Ha az érintett tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. Az adat helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az Érintettet, továbbá mindazokat tájékoztatni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
11.5. Tiltakozás adatkezelés ellen
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, adattovábbítást) megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította. Ha az Érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott döntéssel, a döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében foglalt módon – bírósághoz fordulhat.

12. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE:

A Társaság köteles az adatkezelési tevékenységét úgy folytatni, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

13. JOGORVOSLAT, FELELŐSSÉG, SZANKCIÓK

13.1. Társaságnál történő panasztételhez való jog
Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Társaságnál, Adatvédelmi felelősnél, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet, Infotv-t. A Társaság, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, és annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
 
Cégnév:
Medical Broker Kft.
Székhely:
2120 Dunakeszi, Munkás u. 5.
Telefon:
+36-30-20-74-527
Társaság e-mail elérhetősége:
Társaság képviselője:   
Dr. Borsányi Gábor
Weboldal megnevezése, címe:
https://www.medicalbroker.hu/
Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Munkás u. 5.
 
E-mail: adatvedelem@medicalbroker.hu
 
13.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek vagy az Infotv-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR rendelet, vagy az Infotv. szerinti jogait.
 
A bírósági eljárásban az Érintett fél. Az Érintett tartózkodási helye alapján is megindítható eljárás.
 
Bíróság illetékessége
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást
• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti állam bírósága előtt kell megindítani.
• Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
 
13.3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes Felügyeleti Hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet, Infotv-t.
A Felügyeleti Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni a 78. cikk alapján.
 
Hatóság illetékessége
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást
• Az Érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy
• a feltételezett jogsértés helye szerinti állam Hatósága előtt kell megindítani.
 
Az eljárásban az Érintett nem fél, kizárólag tájékoztatás kérési joga van.
 
13.4. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a Felügyeleti Hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 
Minden Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha
• az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy
• három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 
Bíróság illetékessége
A Hatósággal szembeni eljárást
• a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 
A Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:
+36 1 391 1400
Fax:
+36 1 391 1410
Webhely:
http://www.naih.hu/
 
13.5. Az Érintettek képviselete
Az Érintett jogosult arra, hogy
• panaszának a nevében történő benyújtásával,
• az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jognak, a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak a nevében való gyakorlásával, valamint
• a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével
olyan nonprofit jellegű szervezetet bízzon meg, amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az Érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.
 
13.6. A kártérítéshez való jog
Az Érintett, ha a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
 
13.7. Bíróság illetékessége
A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást,
• adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
• Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. bíróság előtt kell megindítani.
 
Budapest, 2019. október 01.
 
Medical Broker Kft.
MedBro

FREE
VIEW